توابع در زبان دارت (Function)


توابع در زبان دارت

توابع در زبان دارت برای گروه بندی کد و استفاده مجدد از آن ها استفاده می‌شوند.

تعریف تابع:

برای تعریف یک تابع در زبان دارت از کلمه کلیدی function استفاده می‌کنیم.

Dart

function sum(a, b) {
 return a + b;
}

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

اجزای تابع:

 • نام تابع: sum
 • پارامترها: a و b
 • بدنه تابع: کد داخل {}
 • نوع خروجی: int

استفاده از تابع:

برای استفاده از یک تابع، نام آن را به همراه آرگومان‌های مربوطه صدا می‌زنیم.

Dart

var result = sum(10, 5);
print(result); // 15

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

انواع توابع:

 • توابع با پارامتر: توابعی که می‌توانند آرگومان دریافت کنند.
 • توابع بدون پارامتر: توابعی که هیچ آرگومانی دریافت نمی‌کنند.
 • توابع بازگشتی: توابعی که می‌توانند یک مقدار را به عنوان خروجی برگردانند.
 • توابع void: توابعی که هیچ مقداری را به عنوان خروجی برنمی‌گردانند.

نکاتی در مورد توابع:

 • توابع می‌توانند به صورت داخلی (nested) در داخل یکدیگر تعریف شوند.
 • توابع می‌توانند به عنوان متغیر ذخیره شوند و یا به عنوان آرگومان به توابع دیگر ارسال شوند.
 • توابع می‌توانند بارگذاری (overloaded) شوند و با توجه به نوع آرگومان‌ها، عملکردهای متفاوتی داشته باشند.

مثال‌های بیشتر:

Dart

// تابع بدون پارامتر
function greet() {
 print('Hello!');
}

// تابع با پارامتر
function sayHello(name) {
 print('Hello $name!');
}

// تابع بازگشتی
function factorial(n) {
 if (n == 0) {
  return 1;
 } else {
  return n * factorial(n - 1);
 }
}

// تابع void
function printNumbers(n) {
 for (var i = 1; i <= n; i++) {
  print(i);
 }
}

// استفاده از توابع
greet(); // چاپ "Hello!"
sayHello('Bard'); // چاپ "Hello Bard!"
var result = factorial(5); // 120
printNumbers(5); // چاپ 1 2 3 4 5

mojtaba نیم‌رخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مجتبی خدابخشی

با نظراتون ما رو راهنمایی کنیدتا بتونیم به جایگاه برترین ها برسیم با تشکر