عملگرها (Operators) در زبان دارت


عملگرها در زبان دارت

عملگرها در زبان دارت برای انجام عملیات مختلف بر روی داده‌ها استفاده می‌شوند.

دسته‌بندی عملگرها:

 • عملگرهای حسابی: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، باقی‌مانده و …
 • عملگرهای مقایسه‌ای: برابر با، نابرابر با، بزرگتر از، کوچکتر از و …
 • عملگرهای منطقی: AND، OR، NOT و …
 • عملگرهای رشته‌ای: الحاق رشته‌ها، استخراج زیررشته و …
 • عملگرهای نوع: بررسی نوع داده و تبدیل نوع
 • عملگرهای افزایش و کاهش: افزایش و کاهش مقدار متغیر
 • عملگرهای شرطی: ? :
 • عملگرهای آبشاری: ..

مثال‌هایی از عملگرها:

عملگرهای حسابی:

Dart

var sum = 10 + 5; // 15
var difference = 10 - 5; // 5
var product = 10 * 5; // 50
var quotient = 10 / 5; // 2
var remainder = 10 % 5; // 0

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

عملگرهای مقایسه‌ای:

Dart

var isTrue = 10 == 5; // false
var isFalse = 10 != 5; // true
var isGreater = 10 > 5; // true
var isLess = 10 < 5; // false

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

عملگرهای منطقی:

Dart

var isLoggedIn = true;
var hasPermission = true;
var canAccess = isLoggedIn && hasPermission; // true

var isNotLoggedIn = !isLoggedIn; // false

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

عملگرهای رشته‌ای:

Dart

var firstName = 'Bard';
var lastName = 'AI';
var fullName = firstName + ' ' + lastName; // "Bard AI"

var substring = fullName.substring(0, 4); // "Bard"

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

عملگرهای نوع:

Dart

var number = 10;
var isEven = number % 2 == 0; // true

var string = 'Hello';
var upperCaseString = string.toUpperCase(); // "HELLO"

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

عملگرهای افزایش و کاهش:

Dart

var number = 10;
number++; // 11
number--; // 10

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

عملگرهای شرطی:

Dart

var age = 20;
var message = age >= 18 ? 'Adult' : 'Minor'; // "Adult"

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

عملگرهای آبشاری:

Dart

var person = Person()
 ..name = 'Bard'
 ..age = 20;

print(person.name); // "Bard"
print(person.age); // 20

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

نکاتی در مورد عملگرها:

 • ترتیب تقدم عملگرها باید رعایت شود.
 • عملگرها می‌توانند به صورت زنجیره‌ای استفاده شوند.
 • برخی از عملگرها می‌توانند بارگذاری شوند (overloaded) و معنی آنها با توجه به نوع داده‌ها تغییر کند.
mojtaba نیم‌رخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مجتبی خدابخشی

با نظراتون ما رو راهنمایی کنیدتا بتونیم به جایگاه برترین ها برسیم با تشکر